Qëllimi

Qëllimi i Orus :

Shoqata përpiqet dhe punon për krijimin e një shoqërie sa më solide dhe koheze, duke stimuluar bashkëpunimin ndërmjet individëve dhe institucioneve për të realizuar qëllimet e saj, qëndra vepron në fusha të ndryshme, si psh:

Shoqata synon te punoje ne te gjitha llojet e aktiviteteve ,e punes kerkimore qe perqendrohen ne diskriminimin ne jeten private dhe publike te grupeve te ndryshme ne fushen e punesimit ,arsimit , shendetesise ,mediat,aksesit ndaj te mirave publike dhe politikave sociale,pjesemarrjes ne vendimmarrje dhe ne politike ;

Vizioni

Integrimi i shoqërisë shqipëtare në familjen e madhe europiane ,nëpërmjet fushatës së sensibilizimit dhe angazhimit masiv të të rinjve,studentëve si edhe sipërmarrësve dhe shtresave të tjera të popullsisë ;

Misioni

Aktivitete per rritjen e ndergjegjesimit publik mbi te drejtat e njeriut ne kontekstin e zhvillimit demokratik,ku mund te perfshihen : kurse,trajnime,leksione te hapura ,panele diskutimi ,shkembime dhe programe per individe dhe grupe te ndryshme te interesuar .

Programi

Kooperim për zhvillim: përpunim studimesh,projektim ,furnizim dhe ndërtim strukturash,pajisjesh dhe shërbimesh , realizim projektesh në lidhje me zhvillimin e integruar dhe me zbatimin e iniciativave edhe me qellime financiare ,me funksion rritjen e solidaritetit ndërmjet popujve dhe rrespektimin e plotë te të drejtave themelore të njeriut

FAQ

Si mund t'ju ndihmojme ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.